Jdi na obsah Jdi na menu
 


Absolutní láska a jak ji dosáhnout:-)

20. 12. 2010
,,Hluboce se klaním svému duchovnímu mistrovi, který pochodní poznání otevřel moje oči, zaslepené temnotou nevědomosti. `` Každý v tomto hmotném světě se rodí do nevědomosti, do temnoty. Temnota je přirozenou vlastností hmotného světa. Může být osvětlen sluncem, měsícem, ohněm nebo elektřinou, ale svou povahou zůstává temný. To je vědecký fakt. Každý, kdo se narodil v tomto hmotném světě - od Brahmy, nejvýznamnější osobnosti na nejvyšší planetě tohoto vesmíru, až po nepatrného mravence - se tedy narodil v temnotě nevědomosti. Védy proto přikazují: tamasi ma jyotir gamaha. ,,Nezůstávej v temnotě; vyjdi na světlo. `` A k tomu potřebujeme duchovního mistra. Povinností duchovního mistra je otvírat pochodní poznání oči těm, kteří jsou v temnotě, a takovému duchovnímu mistrovi se musíme hluboce klanět. Lidé nemají být drženi v temnotě, ale mají být vyvedeni na světlo. V každé lidské společnosti proto existuje nějaké náboženství. Co je cílem hinduismu, mohamedánství, křesťanství nebo buddhismu? Cílem je vyvést lidi na světlo. To je cíl náboženství. A co je toto světlo? Toto světlo je Nejvyšší Osobnost Božství. Šrímad-Bhágavatam říká: dharmaˆ tu saksad bhagavat-praŠ…tam. ,,Zásady náboženství jsou stanoveny přímo Nejvyšší Osobností Božství. `` V každém státě existují zákony, které musíte dodržovat. Hlava státu vydá nějaké zákony a jste-li dobrým občanem, pak se těmto zákonům podrobíte a budete žít pokojně. Tyto zákony se mohou lišit podle času, okolností a země - indické státní zákony se neshodují přesně se zákony Spojených států - ale v každém státě existují nějaké zákony, kterým se musíte podrobit. Člověk musí jednat v souladu se zákonem. V opačném případě je pokládán za nejnižšího tvora ve společnosti, za zločince, a podléhá trestu. To je všeobecné pravidlo. Náboženství znamená podrobit se zákonům Boha. To je všechno. Pokud lidská bytost nejedná podle Božích zákonů, není o nic lepší než zvíře. Všechna písma, všechny náboženské zásady jsou určeny k povýšení člověka ze zvířecí úrovně na lidskou úroveň. Člověk bez náboženských zásad, bez vědomí Boha, proto není o nic lepší než zvíře. To je řečeno ve védské literatuře: Jedení, spaní, sex a obrana - tyto čtyři činnosti jsou společné lidským bytostem i zvířatům. Rozdíl mezi lidským a zvířecím životem spočívá v tom, že člověk může hledat Boha, zatímco zvíře nemůže. To je ten rozdíl. Člověk, který nemá touhu najít Boha, není o nic lepší než zvíře. V současné době se však naneštěstí v každém státě a každé společnosti lidé snaží na Boha zapomenout. Někteří veřejně říkají, že žádný Bůh neexistuje, jiní říkají, že pokud Bůh existuje, je mrtev a tak dále. Budují takzvanou pokročilou civilizaci s mnoha mrakodrapy, ale zapomínají, že všechen jejich pokrok závisí na Bohu, na Krišnovi. To je pro lidskou společnost velice riskantní situace. Jeden pěkný příběh výstižně popisuje, co se stane se společností, která zapomíná na Nejvyšší Osobnost Božství. Jednou začala krysu honit kočka. Krysa proto přiběhla za světcem, který měl mystické schopnosti, a řekla: ,,Ó můj pane, mám veliký problém. `` ,,Co se děje? `` Krysa řekla: ,,Pořád mě honí kočka a moje mysl nemá klid. `` ,,Co tedy chceš? `` ,,Udělej ze mě kočku, prosím. `` ,,Budiž, staň se kočkou. `` Za několik dní přiběhla tato kočka za světcem a řekla: ,,Ó můj pane, mám zase potíže. `` ,,O co jde? `` ,,Honí mě psi. `` ,,Co tedy chceš? `` ,,Stát se psem. `` ,,Budiž, staň se psem. `` Za několik dní ten pes přišel a řekl: ,,Pane, mám znovu potíže. `` ,,Jaké? `` ,,Honí mě lišky. `` ,,Co tedy chceš? `` ,,Stát se liškou. `` ,,Budiž, staň se liškou. `` Liška potom přišla a řekla: ,,Ó, honí mě tygři. `` ,,Co tedy chceš? `` ,,Chci se stát tygrem. `` ,,Budiž, staň se tygrem. `` Tygr se pak na toho svatého muže upřeně zahleděl a řekl: ,,Teď tě sním. `` ,,Ó, ty mě sníš? Udělal jsem z tebe tygra a ty mě chceš sníst! `` ,,Ano, jsem tygr a sním tě. `` Ale světec ho proklel: ,,Staň se znovu krysou! `` A tygr se stal krysou. Taková je tedy naše lidská civilizace. Četl jsem jednou Světový almanach. Píše se tam, že během příštích sta let začnou lidé žít pod zemí jako krysy. Vědecký pokrok stvořil atomovou bombu pro zabíjení lidí a jakmile bude použita, lidé budou muset jít pod zem a žít jako krysy. Tygr se stane krysou. K tomu dojde - to je zákon přírody. Když se stavíte proti zákonům svého státu, dostanete se do těžkostí. Podobně když se postavíte autoritě Nejvyššího Pána, budete trpět. Stanou se z vás opět krysy. Jakmile vybuchnou atomové bomby, s celou civilizací na zemském povrchu bude konec. Možná na tyto věci nechcete myslet, protože vám jsou nepříjemné, ale taková je skutečnost. Podle společenských konvencí se má pravda podávat co nejpřijatelnějším způsobem. Ale my tu nejsme proto, abychom se zaobírali společenskými konvencemi. My jsme kazatelé, služebníci Boha, a musíme říkat pravdu, ať se vám líbí nebo nelíbí. Bezbožná civilizace nemůže být šťastná. To je skutečnost. Proto jsme započali hnutí pro vědomí Krišny, abychom tuto bezbožnou společnost probudili. Jednoduše vás žádáme: pokuste se milovat Boha. Lásku máte v sobě a chcete někoho milovat. Mladý chlapec se snaží milovat mladou dívku a mladá dívka se snaží milovat mladého chlapce. To je přirozené, protože tento sklon milovat je v každém. Sami jsme se však dostali do situace, ve které každá naše láska končí zklamáním. Každý je zklamaný - manželé, manželky, chlapci, dívky. Všude vládne zklamání, protože svůj sklon milovat nedokážeme náležitě využít. Proč? Protože jsme zapomněli milovat Nejvyšší Osobu. To je naše nemoc. Cílem náboženství je naučit lidi milovat Boha. To je cílem všech náboženství. Ať už je vaším náboženstvím křesťanství, hinduismus nebo mohamedánství, cílem vašeho náboženství je naučit vás milovat Boha, protože to je vaše věčné přirozené postavení. Ve Šrímad-Bhágavatamu (1.2.6) je řečeno: sa vai puˆs€ˆ paro dharmo yato bhaktir adhokaje. Slovo dharma se ve slovnících obvykle překládá jako ,,náboženství``, což je určitý druh víry, ale skutečný význam slova dharma je ,,základní vlastnost``. Například dharmou neboli základní vlastností cukru je sladkost. Když dostanete nějaký bílý prášek a zjistíte, že není sladký, ihned řeknete: ,,To není cukr, to je něco jiného. `` To znamená, že sladkost je dharma cukru. Podobně slaná chuť je dharma soli a ostrost je dharma čili. Jaká je tedy vaše ,,základní charakteristická vlastnost``? Jste živá bytost a musíte chápat svoji základní charakteristiku. Tato základní charakteristická vlastnost je vaše dharma, vaše náboženství - nikoliv křesťanské náboženství, hinduistické náboženství, toto náboženství nebo tamto náboženství. Vaše věčná základní vlastnost - to je vaše náboženství. A jaká je to vlastnost? Vaší základní vlastností je, že chcete někoho milovat a tím pádem mu sloužit. To je vaše základní charakteristika. Milujete svoji rodinu, milujete svoji společnost, milujete své okolí, milujete svoji zemi. A protože je milujete, chcete jim sloužit. Tento sklon zaměstnat se v láskyplné službě je vaše základní vlastnost, vaše dharma. Ať už jste křesťan, mohamedán nebo hind, tato vlastnost vám zůstává. Předpokládejme, že dnes jste křesťan. Zítra se můžete stát hinduistou, ale vaše služebnická nálada, tento sklon někoho milovat, vám zůstane. Sklon milovat druhé a sloužit jim je tedy vaše dharma, vaše náboženství. To je všeobecně platná podoba náboženství. Musíte však svoji láskyplnou službu vykonávat takovým způsobem, abyste byli zcela spokojeni. Protože vaše láska je špatně využita, nejste šťastní. Jste zklamaní a zmatení. Šrímad-Bhágavatam nám říká, jak dokonale uplatnit svůj sklon k láskyplné oddanosti: Prvotřídní náboženství je to, které vás učí milovat Boha. Takové náboženství vás plně uspokojí. Když vyvinete svoji lásku k Bohu plnou měrou, stanete se dokonalou osobou. Ucítíte v sobě dokonalost. Dychtíte po uspokojení, úplném uspokojení, ale to můžete získat jedině tehdy, když budete milovat Boha. Milovat Boha je přirozeným posláním každé živé bytosti. Nezáleží na tom, jestli jste křesťan, hinduista nebo mohamedán. Pokuste se jen vyvinout svoji lásku k Bohu. Pak bude vaše náboženství v pořádku. Jinak je to jen ztráta času ( Źrama eva hi kevalam ). Pokud celý život vykonáváte rituály určitého náboženství a nevyvinete přitom žádnou lásku k Bohu, pak jen ztrácíte čas. Hnutí pro vědomí Krišny je postgraduálním hnutím pro všechny druhy náboženství. Zveme všechny křesťany, muslimy a hindy - každého - aby laskavě vyhledal naši společnost a pokusil se milovat Boha. Metoda je velice jednoduchá: jednoduše zpívejte Jeho svatá jména - Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare . Všichni moji studenti jsou Američané a pocházejí buď z křesťanských nebo židovských rodin. Žádný z nich nepochází z hinduistické rodiny. Metoda, kterou je učím - zpívání Haré Kršna mantry - je všeobecně platná pro všechny. Není hinduistická ani indická. Sanskrtské slovo mantra je kombinací dvou slabik, man a tra. Man znamená ,,mysl`` a tra znamená ,,osvobození``. Mantra je to, co vás osvobozuje od mentálních výmyslů, co vás dokáže pozvednout z mentální úrovně. Když tedy budete zpívat tuto mantru - Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare - velice brzy zjistíte, že se dostáváte ze tmy na světlo. Nechci vám brát příliš mnoho času; chci jen zdůraznit, jak důležité je zpívání Haré Kršna. Můžete udělat pokus: zpívejte týden Haré Krišna a posuďte potom svůj duchovní pokrok. Nic si neúčtujeme, takže nic neztratíte. Zisk je však veliký, to je zaručené. Proto, prosím, zpívejte Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.... Děkuji vám mnohokrát.