Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace o Krišnově podobě

Meditace o Kiršnově podobě

Jestliže zpíváme svatá jména Boha - Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare - nakonec spatříme Kršnovu podobu, pochopíme Kršnovy vlastnosti a budeme vzpomínat na Krišnovy zábavy. Takový výsledek přináší čisté zpívání Haré Krišna mahá-mantry. Šríla Višvanáth Čakravartí Thákur říká, že zpívání svatého jména Pána má zvláštní význam, který ho odlišuje od védských ritualistických obřadů pro pokání za různě závažné hříchy. Existuje dvacet druhů náboženských písem, zvaných dharma-šástry, počínaje Manu-sanhitou a Parášara-sanhitou, ale zde se zdůrazňuje, že i když se člověk osvobodí od reakcí za nejhříšnější činnosti následováním náboženských zásad těchto písem, nemůže pokročit na úroveň láskyplné služby Bohu. Avšak zpívání svatého jména Pána člověka nejen okamžitě osvobodí od reakcí za největší hříchy, ale také ho povýší na úroveň láskyplné služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Takový člověk pak slouží Pánu vzpomínáním na Jeho podobu, vlastnosti a zábavy. Šríla Višvanáth Čakravartí vysvětluje, že díky Pánově všemocnosti je toho možné dosáhnout pouhým zpíváním Pánových svatých jmen. Opakováním Pánova svatého jména můžeme snadno dosáhnout i toho, co není možné získat ani prováděním védských rituálů. Zpívání svatého jména a tančení v extázi je tak snadné, vznešené a mocné, že pouhým následováním tohoto procesu můžeme rychle dosáhnout všech výsledků duchovního života. Šrí Čaitanja Maháprabhu proto říká:  ,,Sláva společnému zpívání Kršnova svatého jména! `` Sankírtanové hnutí, které jsme začali, nám nabízí nejlepší způsob, jak se okamžitě očistit od všech hříšných reakcí a dosáhnout duchovního života. Adžámil ve stáří poklesl, ale jeho otec ho v mládí vychovával jako brahmačárína. Znal jméno, podoby a zábavy Nárájana a jen vlivem špatné společnosti na ně zapomněl. Jakmile však na smrtelné posteli vyslovil Nárájanovo jméno, opět si vzpomněl na všechny své minulé zbožné činnosti a tím se vysvobodil. Zpívání a naslouchání Pánovu jménu a zábavám je nejlepší cestou k očistě srdce od hříšných sklonů. To je potvrzeno na začátku Šrímad-Bhágavatamu (1.2.17):


,,Osobnost Božství Šrí Krišna, který dlí jako Paramátmá v srdci každého a je dobrodincem pravdomluvných oddaných, zprošťuje srdce oddaného, toužícího po poslechu Jeho poselství, touhy po hmotném požitku. Jsou-li poselství Pána správně vyslyšena a přednesena, jsou sama o sobě příznivá.`` Jakmile Nejvyšší Pán vidí, že někdo opěvuje Jeho jméno, podobu a zábavy, ze Své zvláštní milosti Osobně očistí jeho srdce od veškeré nečistoty. Dokonce i když nerozumíme významu Pánova jména, podoby nebo zábav, očistíme se pouhým nasloucháním nebo opěvováním. Nejdůležitějším cílem lidského života by měla být očista a vysvobození. Dokud máme toto hmotné tělo, jsme nečistí. V tomto nečistém hmotném stavu si nemůžeme užívat skutečně blaženého života, i když ho neustále hledáme. Každý by se proto měl očistit. Pán Ršabhadéva říká ve Šrímad-Bhágavatamu (5.5.1): ,,Mí drazí synové, chcete-li se očistit, musíte provádět tapasju neboli odříkání. Tak dospějete na duchovní úroveň a budete si užívat nekonečného duchovního štěstí. `` Tapasja spojená s opěvováním a oslavováním jména, podoby a zábav Pána je velice snadným způsobem očištění, díky kterému může být každý šťastný. Proto ho musí přijmout každý, kdo touží dokonale očistit své srdce. Jiné způsoby jako karma, džňána a jóga srdce dokonale neočistí. Májávádíni neboli impersonalisté nemohou opěvovat jméno, podobu a zábavy Pána, protože si myslí, že Bůh nemá žádnou podobu a že Jeho zábavy jsou m€y€ neboli falešné. Proč by Bůh neměl mít žádnou podobu? My máme podobu, protože náš otec má také podobu. Proč by tedy Nejvyšší Otec měl být beztvarý? V Bhagavad-gítě (14.4) Krišna říká: ,,Jsem otcem dávajícím símě všem bytostem. `` Křesťané také věří, že Bůh je Nejvyšším Otcem. Jestliže všichni synové mají své podoby, jak je možné, že by otec neměl podobu? Nemůžeme se narodit otci, který nemá žádnou podobu. ,,Krišna je nejvyšším vládcem a příčinou všech příčin a má věčnou podobu plnou poznání a blaženosti. `` (Brahma-sanhitá 5.1) Vigraha znamená ,,podoba``. Když je Bůh příčinou všech příčin, stvořitelem všech těchto podob, jak by mohl být beztvarý? Bůh má podobu, ale Jeho podoba není stejná jako naše. Jeho podoba je sac-cid-€nanda, zatímco naše je přesně opačná. Podoba Boha je sat, věčná, ale lidská podoba je asat neboli pomíjivá. Jeho podoba je cit neboli plná poznání, avšak naše je acit, plná nevědomosti. A konečně Jeho podoba je ananda, plná blaženosti, zatímco naše je nir€nanda, plná utrpení. Někdy se říká, že Bůh je nirakara, beztvarý, ale k takovému závěru docházejí lidé pouze proto, že nedokáží pochopit, že může existovat i podobá jiná, než je jejich. Bůh je transcendentální. To znamená, že Jeho tělo není hmotné, ale duchovní. Jeho tělo má jinou povahu, než na jakou jsme zvyklí. Védy říkají, že Bůh vidí, ale nemá oči. Znamená to, že Boží oči nejsou jako naše - jsou duchovní, nikoliv hmotné. My můžeme vidět jen na určitou vzdálenost, ale Bůh vidí všechno, protože má oči všude. Jeho oči, Jeho podoba, Jeho ruce a nohy jsou jiné povahy než naše. Také Kršnovo poznání je na rozdíl od našeho neomezené. Jak říká v Bhagavad-gítě (7.26): ,,Znám minulost, přítomnost i budoucnost - všechno. `` Dříve Ardžunovi připomínal: ,,Oba jsme prošli mnoha zrozeními. Já si je všechna pamatuji, ale ty jsi na ně zapomněl. `` (Bhagavad-gítá 4.5) Jeho poznání tedy nemá žádné hranice. Jeho poznání, Jeho tělo a Jeho štěstí se zcela liší od našeho poznání, těla a štěstí. Pouze z nevědomosti někteří lidé říkají, že Absolutní Pravda je nir€k€ra, beztvará. Domněnka, že Bůh nemá žádnou podobu, je pouhým výplodem představivosti. Je to zcela hmotné uvažování. My máme podobu, a tedy i Bůh musí mít podobu, i když jinou, než máme my. Jen hlupák si může myslet, že Bůh je beztvarý. Kršna to říká v Bhagavad-gítě (7.24):  ,,Hloupí lidé si myslí, že jsem byl dříve neosobní a nyní jsem přijal tuto podobu. `` Na jiném místě Bhagavad-gíty Bůh označuje ty, kdo se vysmívají Jeho osobní podobě, za múdhy neboli osly. Bůh má zajisté podobu, ale jinou, než je naše. To je správné pochopení slova nirakara. Stejně jako se liší Krišnova podoba od naší hmotné podoby, také Jeho zábavy se liší od hmotných činností. Kdo to pochopí, bude okamžitě osvobozen.