Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nektar pokynů - 3. lekce

5. 5. 2010

Mantra třetí

utsahan niscayad dhairyat
tat-tat-karma-pravartanat
sanga-tyagat sato vritteh
sadbhir bhaktih prasidhyati

(1) být nadšený, (2) snažit se s přesvědčením, (3) být trpělivý, (4) jednat podle usměrňujících zásad (jako je sravanam kírtanam višnoh smaranam - naslouchání, opěvování a vzpomínání na Krišnu), (5) vyhýbat se společnosti neoddaných a (6) následovat ve stopách předcházejících áčárjů je šest zásad příznivých pro vykonávání čisté oddané služby, které jistě zaručí úspěch.

VÝKLAD: Oddaná služba není sentimentální spekulace nebo vymyšlená extáze. Její podstatou je praktická činnost. Šríla Rúpa Gósvámí definoval oddanou službu ve své knize Bhakti-rasámrta-sindhu (1.1.11) následovně:

any€bhil€?it€-Ź™nya‰ jń€na-karm€dy-an€vŤtam
€nuk™lyena kŤ?Š€nu-Ź…lana‰ bhaktir uttam€

,,Uttam€ bhakti neboli čistá oddanost Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Krišnovi, znamená oddaně sloužit takovým způsobem, který je Krišnovi milý. Oddaná služba by měla být prosta jakéhokoliv vnějšího motivu plodonosné karmy, neosobní džňány a ostatních sobeckých tužeb.``

Bhakti je druh zušlechťování. Jakmile řekneme ,,zušlechťování``, musíme poukázat na spojitost s činností. Zušlechťovat duchovnost neznamená nečinně sedět a meditovat, jak učí někteří nepraví jogíni. Zahálčivá meditace může být dobrá pro ty, kteří nevědí nic o oddané službě, a z tohoto důvodu se někdy doporučuje jako způsob k zastavení destruktivní materialistické činnosti. Meditovat znamená zastavit všechny nesmyslné činnosti, alespoň na nějakou dobu. Oddaná služba však nejen zastavuje všechny nesmyslné světské činnosti, ale zaměstnává účelnými oddanými činnostmi. Šrí Prahláda Mahárádža doporučil:

ŹravaŠa? k…rtana? vi?Šo? smaraŠa? p€da-sevanam
arcana?
vandana? d€sya? sakhyam €tma-nivedanam

Existuje devět způsobů oddané služby:

1. naslouchání jménu a slávě Nejvyšší Osobnosti Božství

2. opěvování Jeho slávy

3. vzpomínání na Pána

4. sloužení Pánovým nohám

5. uctívání Božstva

6. klanění se Pánu

7. jednání jako Pánův sluha

8. přátelení se s Pánem

9. odevzdání se plně Pánu.

®ravaŠam neboli naslouchání je první krok k získání transcendentálního poznání. Neměli bychom poslouchat neoprávněné osoby, ale měli bychom se obrátit na pravou osobu, jak je doporučeno v Bhagavadgítě (4.34.):

tad viddhi praŠip€tena paripraŹnena sevay€
upadek?yanti te jń€na? jń€ninas tattva-darŹina?

,,Obrať se na duchovního učitele a uč se od něho pravdě. Dotazuj se ho se vší pokorou a věrně mu služ. Seberealizované duše ti mohou sdělit poznání, neboť uzřely pravdu.``

Mundaka-upanišada dále doporučuje - tad-vijń€n€rtha? sa gurum ev€bhigacchet: ,,Abychom porozuměli transcendentální vědě, musíme se obrátit na pravého duchovního učitele.`` Způsob pokorného přijetí transcendentálního důvěrného poznání se nezakládá na mentální spekulaci. ŠČaitanja Maháprabhu o tom řekl Rúpovi Gósvámímu:

brahm€Š?a bhramite kona bh€gyav€n j…va
guru-kŤ?Ša-pras€de p€ya bhakti-lat€-b…ja

,,Při putování vesmírným stvořením Brahmy může nějaká šťastná duše obdržet semínko rostlinky oddané služby, bhakti-lat€. Stane se tak milostí gurua a Krišny.`` (Čaitanja-čaritámrta Madhja 19.151) Hmotný svět je místem odnětí svobody živým bytostem, které jsou od přirozenosti €nandamaya, hledající štěstí. Ve skutečnosti se chtějí vysvobodit z vězení světa podmíněného štěstí, ale neznajíce proces osvobození, jsou nuceny se převtělovat z jednoho životního druhu do druhého a z jedné planety na druhou. Tímto způsobem putují hmotným vesmírem. Přeje-li někomu štěstí a přijde do styku s čistým oddaným a trpělivě mu naslouchá, začne se ubírat cestou oddané služby. Takovou příležitost dostane ten, kdo je upřímný. Mezinárodní hnutí pro uvědomování si Krišny dává takovou možnost celému lidstvu. Využije-li člověk, kterému přeje štěstí, této příležitosti a zaměstná se v oddané službě, okamžitě se mu otevře cesta k osvobození.

Této příležitosti bychom se měli nadšeně chopit a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Bez nadšení nemůžeme uspět. Dokonce i v hmotném světě musíme být velice nadšení, abychom v něčem uspěli. Žák, obchodník, umělec nebo kdokoliv jiný, kdo chce uspět ve svém oboru, musí být nadšený. Podobně musíme být velice nadšení v oddané službě. Nadšení znamená jednat, ale jednat pro koho? Odpověď zní, že bychom měli vždy jednat pro Krišnu - kŤ?Š€-rth€khila-ce??\ (Bhakti-rasamrta-sindhu).

Chceme-li dosáhnout dokonalosti bhaktijógy, měli bychom ve všech životních obdobích vykonávat oddanou službu pod vedením duchovního učitele. Nemusíme omezovat či brzdit své činnosti. Krišna je všeprostupující, a proto neexistuje nic, co by nezáviselo na Krišnovi, jak sám Krišna uvádí v Bhagavadgítě (9.4):

may€ tatam ida? sarva? jagad avyakta-m™rtin€
mat-sth€ni sarva-bh™t€ni na c€ha? te?v avasthita?

,,Ve své neprojevené podobě pronikám celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.`` Pod vedením pravého duchovního učitele musíme zařídit všechno příznivě pro službu Krišnovi. Nyní například používáme diktafon. Materialisté, kteří přístroj vynalezli, ho vymysleli pro obchodníky či spisovatele světských námětů. Zajisté nezamýšleli použít diktafonu ve službě Bohu, ale my ho používáme ke psaní knih o Krišnovi. Výroba diktafonu se samozřejmě odehrává zcela v Krišnově energii. Všechny části přístroje, včetně elektronických součástek, jsou vytvořeny sloučením a vzájemným působením pěti základních druhů hmotné energie - jmenovitě bh™mi, jala, agni, v€yu€k€Źa. Vynálezce použil svého mozku ke zhotovení tohoto složitého přístroje a jeho mozek a stejně tak i materiál mu poskytl Krišna. Podle Krišnova výroku mat-sth€ni sarva-bh™t€ni: ,,Všechno spočívá na Mé energii.`` Oddaný pak může porozumět, že jelikož nic není nezávislé na Krišnově energii, všechno by mělo být spojeno s Jeho službou.

Snaha provádět oddanou službu s inteligencí se nazývá uts€ha, nadšení. Oddaní najdou správný způsob, jak všechno zapojit do služby Pánu (nirbandha? kŤ?Ša-samabandhe yukta? vair€gyam ucyate). Věnovat se oddané službě neznamená zahálčivě meditovat, ale prakticky jednat v zájmu duchovního života.

Tyto činnosti musíme vykonávat s trpělivostí. V oddané službě bychom neměli být netrpěliví. Hnutí pro uvědomování si Krišny začalo vlastně bez podpory a zpočátku bez jakékoliv odezvy, ale jelikož jsme trpělivě pokračovali v našich oddaných činnostech, lidé postupně začali chápat jeho důležitost a nyní se horlivě zapojují. Při vykonávání oddané služby bychom neměli být nedočkaví, ale měli bychom přijmout pokyny od duchovního učitele a trpělivě je vykonávat, závisejíce na milosti gurua a Krišny. Úspěšné prováděčinností s myslí upřenou na Krišnu vyžaduje trpělivost a důvěru. Nově provdaná dívka přirozeně očekává potomky od svého manžela, ale nemůže čekat, že je bude mít okamžitě po svatbě. Jakmile se vdá, může se samozřejmě pokusit dítě získat, ale musí se odevzdat svému manželovi s důvěrou, že se její dítě za určitou dobu vyvine a narodí. Odevzdání se v oddané službě podobně znamená, že člověk musí získat důvěru. Oddaný si myslí avaŹya rak?ibe kŤ?Ša: ,,Kršna mě jistě ochrání a pomůže mi úspěšně vykonávat oddanou službu.`` Tomu se říká důvěra.

Již dříve jsme vysvětlili, že bychom neměli zahálet, nýbrž se velice nadšeně řídit usměrňujícími zásadami - tat-tat-karma-pravar-tana. Zanedbání usměrňujících zásad zničí oddanou službu. V hnutí pro uvědomování si Krišny máme čtyři hlavní usměrňující zásady, které zakazují nedovolený pohlavní styk, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. Oddaný musí velice nadšeně dodržovat tyto zásady. Budeme-li nedůslední při následování kterékoliv z nich, náš pokrok se jistě zastaví. Šríla Rúpa Gósvámí proto doporučuje tat-tat-karma-pravartan€t: ,,Člověk musí přísně dodržovat usměrňující zásady vaidh… bhakti.`` Kromě čtyř zákazů (yama) máme pozitivní usměrňující zásady (niyama) jako denní džapu, což je pronášení šestnácti kol Haré Kršna mahámantry na růženci (japa-m€l€). Usměrňovací zásady bychom měli dodržovat s vírou a nadšením. To se nazývá tat-tat-karma-pravartana neboli rozmanité zaměstnání v oddané službě.

Abychom uspěli v oddané službě, musíme se navíc vzdát společnosti nežádoucích lidí. To zahrnuje jogíny, džňáníny, karmí a ostatní neoddané. Jednou se ŠČaitanji Maháprabhua jeden z Jeho oddaných hospodářů zeptal na obecné pravidlo vaišnavismu a také na obvyklé denní činnosti vaišnavy a ŠČaitanja Maháprabhu okamžitě odpověděl - asat-sa‰ga-ty€ga, -- ei vai?Šava-€c€ra: ,,Pro vaišnavu je příznačné, že opustil společnost světských lidí neboli neoddaných.`` Šríla Naróttama dása Thákura proto doporučil: t€‰dera caraŠa sevi bhakta-sane v€sa: člověk musí žít ve společnosti čistých oddaných a vykonávat usměrňující zásady předložené předcházejícími áčárji, šesti Gósvámími (jmenovitě Šrí Rúpou Gósvámím, Šrí Sanátanou Gósvámím Šrí Džívou Gósvámím, Šrí Raghunáthou dásou Gósvámím, Šrí Gópálou Bhattou Gósvámím a Šrí Raghunáthou Bhattou Gósvámím). Žijeme-li ve společnosti oddaných, máme malou příležitost stýkat se s neoddanými. Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny otvírá mnoho středisek, jen aby umožnila lidem žít ve společnosti oddaných a dodržovat usměrňující zásady duchovního života.

Oddaná služba znamená transcendentální činnosti. Na transcendentální úrovni neexistuje znečištění třemi kvalitami hmotné přírody. Nazývá se to viŹuddha-sattva, úroveň čistého dobra neboli dobra zbaveného znečištění kvalitami vášně a nevědomosti. V hnutí pro uvědomování si Kršny od každého vyžadujeme, aby vstával časně ráno kolem čtvrté hodiny a zúčastnil se ma‰gala-€rati neboli ranního uctívání, pak četl Šrímad Bhágavatam, zpíval kírtan atd. Takto vykonáváme činnosti oddané služby nepřetržitě dvacet čtyři hodiny denně. Říká se tomu sato vŤtti, neboli následování ve stopách předchozích áčárjů, kteří každý okamžik dokonale naplnili oddanou službou Kršnovi.

Budeme-li se přísně řídit radami, které nám v tomto verši dal Šríla Rúpa Gósvámí - budeme-li nadšení, důvěřiví, trpěliví, opustíme-li společnost nechtěných lidí, budeme-li dodržovat usměrňující zásady a setrváme ve společnosti oddaných - jistě pokročíme v oddané službě. V této souvislosti Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákura poznamenal, že rozvíjení poznání filozofickou spekulací, hromadění hmotného bohatství pokrokem v plodonosných činnostech a touha po hmotných dokonalostech (yoga-siddhi) jsou všechno v protikladu k zásadám oddané služby. K těmto pomíjivým činnostem musíme být naprosto lhostejní a musíme obrátit svou pozornost k usměrňujícím zásadám oddané služby. Bhagavadgíta (2.69) říká:

y€ niŹ sarva-bh™t€n€? tasy€? j€garti sa?yam…
yasy€? j€grati bh™t€ni s€ niŹ paŹyato mune?

,,Co je pro všechny bytosti nocí, je dobou bdění pro toho, kdo se ovládá, a to, co je čas bdění pro všechny bytosti, je nocí pro osvíceného světce.``

Oddaně sloužit Pánu je duší živé bytosti. Je to vytoužený cíl a nejvyšší dokonalost lidského života. O tom bychom měli být přesvědčení a také bychom si měli být jisti, že všechny činnosti jiné než oddaná služba - jako je mentální spekulace, plodonosná činnost nebo snaha v mystické józe - nikdy nepřinesou trvalý užitek. Úplné přesvědčení o cestě oddané služby nám umožní dosáhnout vytouženého cíle, ale pokusy následovat jiné cesty nám přinesou pouze nepokoj. V sedmém zpěvu Šrímad Bhágavatamu stojí: ,,Člověk musí být naprosto přesvědčen, že ti, kteří zanechali oddané služby, aby se věnovali přísným odříkáním pro jiné účely, nejsou čistí ve svých myslích i přes své pokročilé odříkání, protože postrádají vědomosti o transcendentální láskyplné službě Pánu.``

V sedmém zpěvu se dále uvádí: ,,Mentální spekulanti a lidé, kteří jednají kvůli plodům své práce, mohou provádět velká pokání a odříkání, ale přesto poklesnou, protože nemají informace o lotosových nohách Pána.`` Oddaní Pána však nikdy nepoklesnou. V Bhagavadgítě (9.31) Kršna, Nejvyšší Osobnost Božství, ujistil Ardžunu - kaunteya pratij€n…hi na me bhakta? praŠaŹyati: ,,Ó synu Kuntí, směle vyhlaš, že Moji oddaní nikdy nezaniknou.``

Krišna říká opět v Bhagavadgítě (2.40):

nebh€bhikrama-n€Źo `sti pratyav€yo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya tr€yate mahato bhay€t

,,V tomto úsilí neexistuje ztráta nebo úbytek a i malý pokrok na této cestě může zachránit člověka před největším nebezpečím.``

Oddaná služba je tak čistá a dokonalá, že když ji člověk jednou započal, je silou tažen ke konečnému úspěchu. Někdy člověk opustí svá hmotná zaměstnání a ze sentimentu se odevzdá lotosovým nohám Nejvyššího Pána a tak začne předběžně vykonávat oddanou službu. Dokonce i když nezralý oddaný poklesne, nic neztrácí. Co na druhé straně získá člověk, který vykoná své předepsané povinnosti podle své varny a ášramu, ale nezapojí se do oddané služby? Pokleslý oddaný se může narodit v nízké rodině, ale i přesto bude pokračovat ve své oddané službě tam, kde ji zanechal. Oddaná služba je ahaituky apratihat€; nemá hmotnou příčinu, žádnou hmotnou příčinou nemůže být omezena a žádná hmotná příčina ji nemůže zastavit. Oddaný by měl být proto důvěřivý ve svém jednání a neměl by se příliš zajímat o činnosti karmích, džňánínů a jogínů.

Lidé toužící po plodech své práce, filozofičtí spekulanti a mystičtí jogíni mají jistě mnoho dobrých vlastností, ale oddaný je všechny získá automaticky. Nemusí vynakládat zvláštní úsilí. Ve Šrímad Bhágavatamu (5.18.12) se potvrzuje, že člověk, který vyvine čistou oddanou službu, získá všechny dobré vlastnosti polobohů. Oddaný se o hmotné činnosti nezajímá, a proto se hmotně neznečistí. Okamžitě je umístěn na úrovni transcendentálního života. Ten, kdo se zaměstnává ve světských činnostech - ať je to takzvaný džňání, jogí nebo karmí, lidumil, nacionalista či kdokoli - nemůže dosáhnout vyšší úrovně mahátmy. Zůstane dur€tm€ neboli omezený člověk. Bhagavadgíta (9.13) to potvrzuje:

mah€tm€nas tu m€? p€rtha daiv…? prakŤtim Źrit€?
bhajanty ananya-manaso jń€tv€ bh™t€dim avyayam

,,Ale velké duše, které nejsou poblouzeny, ó synu Prthy, jsou pod ochranou Mé božské přirozenosti. Jsou plně zaměstnány v oddané službě, protože vědí, že jsem původní a nepomíjivá Nejvyšší Osobnost Božství.``

Jelikož všichni oddaní Pána jsou pod ochranou Jeho nejvyšší energie, neměli by se odchýlit z cesty oddané služby a vydat se na cestu karmy, džňány nebo jógy. Tomu se říká uts€h€n niŹcay€d dhairy€t tat-tat-karma-pravartan€t, nadšeně vykonávat usměrňující činnosti oddané služby s trpělivostí a důvěrou. Tímto způsobem mohou bez zábran dělat pokroky v oddané službě.